Заявления

В HTML, JavaScript изявленията са командни редове изпълнени от уеб браузъра.

JavaScript изявления

В JavaScript изявленията са команди към браузъра. Целта е с тяхна помощ да се каже на браузъра какво да прави – тоест по този начин командваме браузъра. В следващият пример се казва на браузъра да напише „Hello Dolly“ вътре в HTML елемент, идентифициран с id="demo":

Опитайте сами »

JavaScript програмите

Повечето JavaScript програми съдържат множество изявления. Изявленията се изпълняват едно по едно в реда по който са написани. В този пример x, y и z са дадени стойности и накрая z се показва:

Опитайте сами »

Програмите написани на JavaScript(и не само) и JavaScript изявленията често се наричат просто JavaScript код.


Точка и запетая

Точка и запетая разделя изявленията в JavaScript, както и в останалите програмни езици като PHP. Използването на точка и запетая, прави възможно да се напишат много заявления на един ред в тесктовият файл. Трябва да добавяте точка и запетая в края на всяко изпълнимо изявление ако искаме всичките да са на един и същи ред. Следващите примери показват и двата начина.

Опитайте сами »

Може да видите примери и без точка и запетая. Слагането на точка и запетая е опционално в JavaScript. Браузъра ще изпълни кода ви и в двата случая, но винаги е добре да ги слагате.


Празните символи в JS изявленията

JavaScript игнорира допълнителните бели пространства (White Space). Можете да добавите празно пространство във вашия скрипт, за да го направите по-четим. Добра практика е да се поставят пространства около операторите (= + – * /). В първият пример редовете са с еквивалентно значение.


Дължина на Реда и Нов Ред

С цел по-добра четимост програмистите гледат да избягват редове по-дълги от 80 символа. Ако едно заявление не се събира на един ред, най-доброто място да го пренесете е след оператор или запетая. Във примерът виждаме как можем да пренесем кода на следващ ред.

Опитайте сами »

JavaScript код

JavaScript код (или просто JavaScript) е поредица от заявления. Декларациите се изпълняват от браузъра в последователността, в която са написани. Този пример ще манипулира два различни HTML елемента:

Опитайте сами »

JavaScript блокове код

JavaScript изявленията могат да бъдат групирани заедно в блокове. Блоковете започват с лява къдрава скоба, и завършват с дясна къдрава скоба {...}. Целта на един блок е да се направи поредица от изявления, които да се изпълнят заедно. Един добър пример за това са JavaScript функциите. Този пример ще ни покаже как да дефинираме функция, която ще манипулира два HTML елемента. Ще научите много повече за функциите по-късно в този урок.

Опитайте сами »

JavaScript Идентификатори

JavaScript изявленията често започват с идентификатор за да идентифициране действието на JavaScript, което ще се изпълни. Идентификаторите са запазени думи и не могат да бъдат използвани като имена на променливи(или каквито и да било други неща). Ето списък на някои от запазените ключови думи в JavaScript, които ще научите в следващите уроци:

Ключова дума Описание
break Прекратява конкретния цикъл или суич.
catch Маркира блок от заявления, който да се изпълни при възникване на грешка.
continue Излиза от цикъла и започва следващото повторение.
debugger Спира изпълнението на JavaScript и извиква функция (ако има такива) за отстраняването на грешки
do … while Изпълнява блок от заявления, докато определено състояние е истина.
for Изпълнява блок от заявления, докато определено състояние е истина.
for … in Определя блок от заявления, който да се изпълни за всеки елемент от обект или масив.
function Декларира функция.
if … else Маркира блок от заявления, който да се изпълни в зависимост от състоянието.
return Излиза от функция.
switch Маркира блок от заявления, който да се изпълни в зависимост от конкретния случай.
throw Генерира грешка.
try … catch Казва какво да се случи при определена грешка.
var Декларира променлива.
while Маркира блок от кодове, който да се изпълни докато определено условие е истина.

В една от следващите глави има пълен списък на ключови думи в JavaScript.


JavaScript – Нов ред в Стрингове

Можем да разбием JavaScript стринг на няколко реда, като добавим наклонена черта както е показано в следващият пример:

Въпреки това, не можем да разкъсаме един ред код като този: