Коментари

JavaScript коментарите могат да бъдат използвани, за обясние на кода и за да бъде по-разбираем. Особено в големи проекти, когато искате останалите работещи по кода да разберат по-бързо какво и къде сте правили. JavaScript коментарите може да се използват за определяне на това – кой код да се изпълни, когато тестваме алтернативи.

Коментари на един ред

Единични коментари започват с //. Всеки текст между // и края на реда, ще бъде игнориран от JavaScript (няма да бъде изпълнен).

JavaScript mindmap

Следващият пример използва единичен коментар в предната част на всеки ред, за да обясни на кода:

Опитайте сами »

Този пример използва коментар в края на всеки ред, за да обясни кода:

Опитайте сами »

Коментари но много редове

Тези коментарите започват с /* и завършват с */. Всеки текст между /* и */ ще бъде игнориран от JavaScript. Следващият пример използва коментар на няколко реда (коментар блок), за да обясни кода:

Опитайте сами »

Използването на Коментари за Предотвратяване на изпълнението

Използването на коментари за предотвратяване на изпълнението на код, е много подходящ метод за тестване и отстраняване на грешки. Добавяне // в предната част на реда, го променя от изявление на коментар. Следователно този ред няма да се изпълни. Следващият пример използва как да използваме // за предотвратяване на изпълнение на ред код.

Опитайте сами »

Следващият пример използва многоредов коментар за предотвратяване на изпълнението на няколко реда код:

Опитайте сами »