Методи на обектите

JavaScript методите са действията, които могат да се извършват върху обектите. Един JavaScript метод е свойство, което съдържа дефиниция на функция.

Свойство Стойност
firstName John
lastName Doe
age 50
eyeColor blue
fullName function() {return this.firstName + “ “ + this.lastName;}

Бележка: Методите са функции, които са запазени във вид на свойство на обекта.

Достъпност на методите при обектите

За да създадем даден метод в един обект използваме следният синтаксис:

За да достъпим даден метод в един обект използваме следният синтаксис:

objectName.methodName();
Обикновено ще зададем fullName() за метод на обекта person и fullName за свойство. Свойството fullName ще изпълним (като функция), когато се извиква с помощта на скобите (). Следващият пример онагледява как се достъпва метода fullName() на обекта person:

Опитайте сами »

Ако имате достъп до свойството fullName, без (), то ще се върне дефиницията на функцията:

Опитайте сами »

Използване на вградените методи

Този пример използва метода toUpperCase() на обекта String, за да конвертираме текста да стане с главни букви:

След изпълнението на кода по-горе стойността на променливата x, ще бъде:

Добавянето на нови методи към даден обект

Опитайте сами »

Методи Дефиниране на обект се извършва вътре функцията конструктор:

Функцията changeName() задава нова стойност на променливата lastname в обекта person.

Опитайте сами »