Свойства на обектите

Свойствата са най-важната част от всеки JavaScript обект.

JavaScript свойства

Свойствата са стойностите, които са зададени към даден JavaScript обект. Един JavaScript обект е колекция от неподредените свойства. Свойствата обикновено могат да се променят, добавят и изтриват, но някои от тях са само за четене.

Достъпност на JavaScript свойства

Синтаксисът за достъп до дадено свойство е:

Бележка: expression трябва да се отнесе като име на свойство.


Пример 1

Опитайте сами »

Пример 2

Опитайте сами »

JavaScript for…in цикъл

JavaScript for…in изявлението завърта цикъл през свойствата на даден обект.


Синтаксис

Блокът от код вътре в for…in цикълът ще се изпълни еднократно за всяко едно свойство. Завъртаме цикъл през свойствата на даден обект:

Опитайте сами »

Добавяне на нови свойства

Можете да добавяте нови свойства на съществуващ обект, като просто им се зададат някакви стойности. Да приемем, че вече съществува обекта – вие може да му придадете нови свойства както е показано в следващият пример.

Опитайте сами »  

Не можете да използвате запазените думи в JavaScript за име на свойство (или метод). Прилагат се JavaScript правилата за именуване.

Изтриване на свойства

Ключовата дума delete изтрива свойство от даден обект:

Опитайте сами »

Ключовата дума delete изтрива както стойността на свойството така и самото свойство. След това заличаване, свойството вече не може да се използва преди да се добави отново.
Операторът за изтриване е предназначен за използване върху свойствата на обекта. Той няма ефект върху променливите или функциите. Операторът за изтриване не трябва да се използва за предварително дефинирани свойства на JavaScript. Това може да срине вашата програма.

Атрибутите на свойствата

Всички свойства се именуват. В допълнение, те също имат и някаква стойност. Стойността е един от атрибутите на свойството. Други свойства са: enumerable, configurable и writable. Тези атрибути определят как може да бъде достъпено дадено свойството (само чете ли се?, може ли да се пише на него?). В JavaScript, всички атрибути могат да се четат, но само атрибут, който е стойност може да се променя (и само ако свойството е за писане).

Prototype на свойствата

JavaScript обектите наследяват свойствата от техният прототип. Ключовата дума delete не изтрива наследени свойства, но ако изтриете прототипа на свойството, то ще се отрази на всички обекти, наследени от прототипа.


Резюме

  • Достъпваме свойство като използваме .property
  • Достъпваме свойство като използвате [expression]
  • Добавянето на нови свойства на съществуващи обекти
  • Изтриване на свойство от обект