Обектът Math в езикът JavaScript

В JavaScript обектът Math ви позволява да извършвате математически задачи със числа. Той включва няколко математически метода, които са изброени по-долу. Math, често се използва за генерирането на число на случаен принцип:

Опитайте сами »

Вградени методи и примери

  Обектът Math няма конструктор. Всички методи могат да се използват без да се създава Math обект предварително.


Math.min() и Math.max()

Функцията Math.min() и Math.max() може да се използват, за да намерите най-ниската или най-високата стойност в списък със стойности:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Math.random()

Функцията Math.random() връща случайно число между 0 и 1:

Опитайте сами »

Math.round()

Функцията Math.round() Закръгля число до най-близкото цяло число:

Опитайте сами »

Math.ceil()

Функцията Math.ceil() Закръгля число нагоре до най-близкото цяло число:

Опитайте сами »

Math.floor()

Функцията Math.floor() Закръгля число надолу до най-близкото цяло число:

Опитайте сами »

Функцията Math.floor() и Math.random() може да се използват заедно, за да се върне случайно цяло число между 0 и 10:

Опитайте сами »
Метод Описание
abs(x) Returns the absolute value of x
acos(x) Returns the arccosine of x, in radians
asin(x) Returns the arcsine of x, in radians
atan(x) Returns the arctangent of x as a numeric value between -PI/2 and PI/2 radians
atan2(y,x) Returns the arctangent of the quotient of its arguments
ceil(x) Returns x, rounded upwards to the nearest integer
cos(x) Returns the cosine of x (x is in radians)
exp(x) Returns the value of Ex
floor(x) Returns x, rounded downwards to the nearest integer
log(x) Returns the natural logarithm (base E) of x
max(x,y,z,…,n) Returns the number with the highest value
min(x,y,z,…,n) Returns the number with the lowest value
pow(x,y) Returns the value of x to the power of y
random() Returns a random number between 0 and 1
round(x) Rounds x to the nearest integer
sin(x) Returns the sine of x (x is in radians)
sqrt(x) Returns the square root of x
tan(x) Returns the tangent of an angle

Константни стойности при обекта Math

JavaScript осигурява 8 математически константи, които могат да бъдат достъпни чрез обекта Math:

Опитайте сами »

За пълна справка, отидете на нашата пълна Math Референция. Справката съдържа описания и примери за всички математически свойства и методи.