Оператори

Оператора „=“ се използва за присвояване на стойности, „+“ се използва за добавяне на стойности, „++“ се използва за нарастване на дадена стойност с едно (1). Оператора за присвояване = се използва за присвояване на стойности към JavaScript променливи. Оператора + се използва за добавяне на стойност или извършване на аритметична операция.
Присвояване на стойности на променливи и събирането им:

Резултатът от x ще бъде:

Опитайте сами »

JavaScript оператори


Аритметични оператори

Аритметични оператори се използват за извършване на математически операции между променливи и/или стойности. Ако приемем, че y = 5 таблицата по-долу обяснява как можем да използваме аритметичните оператори:

Оператор Описание Пример Резултат за x Резултат за y Опитайте
+ Прибавяне x = y + 2 y = 5 x = 7 Опитайте сами »
Изваждане x = y – 2 y = 5 x = 3 Опитайте сами »
* Умножение x = y * 2 y = 5 x = 10 Опитайте сами »
/ Деление x = y / 2 y = 5 x = 2.5 Опитайте сами »
% Модули(Остатък от Деление) x = y % 2 y = 5 x = 1 Опитайте сами »
++ Увеличаване x = ++y y = 6 x = 6 Опитайте сами »
x = y++ y = 6 x = 5 Опитайте сами »
Намаляване x = –y y = 4 x = 4 Опитайте сами »
x = y– y = 4 x = 5 Опитайте сами »

Оператори за присвояване

Операторите за присвояване в JavaScript се използват за присвояване на стойност към променливи. Като се има предвид, че х = 10 и y = 5 таблицата по-долу обяснява операторите за присвояване:

Оператор Пример Същото като Резултат Опитайте
= x = y x = y 😉 x = 5 Опитайте сами »
+= x += y x = x + y x = 15 Опитайте сами »
-= x -= y x = x – y x = 5 Опитайте сами »
*= x *= y x = x * y x = 50 Опитайте сами »
/= x /= y x = x / y x = 2 Опитайте сами »
%= x %= y x = x % y x = 0 Опитайте сами »
Опитайте сами »

Оператори за работа със стрингове

Операторът + може да се използва, за да се слеят (слепят) стрингове. Когато се използва за низове(стрингове), операторът + се нарича оператор за свързване.
За да добавите два или повече стрингови променливи заедно използвайте оператора +. ПРи вторият пример виждаме, че резултатът за txt3 ще бъде съединеният стринг без интервал между двата.

Опитайте сами »

За да добавите интервал между два стринга, вмъкнете такъв в един от низовете или вътре в самият израз като допалнителен(трети) стринг:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Операторът += може също да се използва за да се съединяват низове:

Опитайте сами »

Добавяне на стрингове към числа

Добавянето на две числа ще върне сумата им, но добавяне на число към стринг ще върне стринг. Вторият пример онагледява резултатът за x , y и z.

Опитайте сами »

Правилото е следното – ако добавите число към стринг(или обратно – редът не е от значение), резултатът ще бъде стринг! Числото просто се долепя към стринга.
Но обърнете внимание на вторият ред от примера. Резултатът е число, с което може да извършваме някакви математически операции.


Побитови оператори

Битовите оператори работят за 32 битови числа. Всеки цифров операнд в операцията се превръща в 32-битово число. Резултатът се конвертира обратно в число.

Опитайте сами »
Оператор Описание Пример Резултат Децимал
& AND x = 5 & 1 0101 & 0001 0001  1
| OR x = 5 | 1 0101 | 0001 0101  5
~ NOT x = ~ 5  ~0101 0010  2
^ XOR x = 5 & 1 0101 ^ 0001 0100  4
<< Left shift x = 5 << 1 0101 << 1 1011  11
<< Right shift x = 5 >> 1 0101 >> 1 1010  10

Операторът typeof

Той връща като резултат типа на дадена променлива (или израз):

              // Връща object typeof {name:’john’, age:34}  // Връща object’] Опитайте сами »

Операторът delete

Оператора delete може да се използва за изтриване на свойства от обекти. Да видим как става това в следният пример:

Този оператор е предназначен да се използва върху свойствата на даден обект – по тази причина не оказва влияние върху променливи или функции. Също не трябва да се използва върху предварително дефинираните функции в JavaScript. Това може да счупи приложението ви.

Опитайте сами »

Ако променливата не може да се преобразува, тя ще се превърне в число но със стойност NaN (Not a Number – Не е Число). Започва ли да ви става интересно вече? 🙂

Опитайте сами »

Сравняване и логически оператори

Тези оператори само ще ги представим в таблицата долу, но ще бъдат разгледани подробно в главата за логически сравнения.

оператор описание
== равно на
=== равна стойност и тип
!= не е равно
!== не равни стойност и тип
> по-голяма от
< по-малко
>= по-голямо или равно
<= по-малко или равно
? тернарен оператор

Operator Description
&& logical and
|| logical or
! logical not