Синтаксис

JavaScript е език за програмиране. Синтактичните правила определят как е изграден езикът.

JavaScript Синтаксис

JavaScript е програмен скриптов език. Той е лек, но същевременно мощен, език за програмиране.
Определение за синтаксис: това е „правилата по които се изграждат изречения в даден език“ (не само програмен). Изреченията в езика за програмиране се наричат ​​компютърни изявления. Изявленията в JavaScript се разделят с точка и запетая:

JavaScript mindmap
Опитайте сами »

Много е важно да имате предвид, че с JavaScript можем да програмираме и сървърни приложения с NodeJS. Изявленията на JavaScript са съставени от: стойности, оператори, изрази, ключови думи и коментари. Нека да разгледаме всеки един от тези компоненти.


JavaScript стойности

Синтаксисът на JavaScript дефинира два типа стойности: Фиксирани стойности и стойности на променливи. Фиксираните стойности се наричат буквални. Променливите стойности се наричат променливи.


JavaScript буквални стойности

В един език за програмиране, буквални стойности(Literals) са такива със постоянно зададена стойност като 3.14 например. За контрастен пример можем да вземе променливите, които пък от своя страна могат да се променят – и в повечето случай точно това правим с тях. Числата могат да бъдат написани със или без десетичен знак, и със или без научна нотация (е):

Опитайте сами »

стринговете могат да бъдат написани с двойни или единични кавички:

Опитайте сами »

JavaScript променливи

При всеки един език за програмиране се използват променливи за съхраняване на стойностите на данните, които искаме да манипулираме. JavaScript използва ключовата дума var за деклариране на променливи. Използва се знак за равенство за задаване на стойности на променливи. В този пример, x се определя като променлива. След това се задава (присвоява) стойността 6 (числото шест):

Опитайте сами »

JavaScript оператори

JavaScript използва аритметични оператори (+ – * /) за изчисляване на стойностите. Също така използва оператор за присвояване (=), за да зададе стойност на променлива. Вижте повече подробно за операторите в урока за JavaScript оператори.

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Езикът на JavaScript има много видове оператори:

Тип Примери Описание
Присвояване, аритметични и побитови оператори = + – * / Описани в урока за JS Оператори
Условни, за сравнение и логически оператори ==! = <> Описани в урока за JS Сравнения

JavaScript изрази

Изразите са комбинация от стойности, променливи и оператори, които се изчисляват до някаква стойност. Изчисляването се нарича оценка /evaluation/. Например, 5 * 10 се оценява на 50:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Стойностите могат да бъдат от различни типове, като числа и низове. Например "John" + " " + "Doe" се оценява на John Doe:

Опитайте сами »

JavaScript ключови думи

Заявленията в JavaScript често започват с ключова дума. Те се използват за идентифициране на действията, които трябва да бъдат изпълнени. Или с други думи така казваме на браузъра да извърши нещо конкретно. Например ключовата дума var казва на браузъра, че искаме да се създаде нова променлива. В следващите два примера извършваме едно и също действие по два различни начина.

Опитайте сами »

Коментари в JavaScript

Не всички заявления в JS са изпълними. Всичко поставено след двойни наклонени черти // се игнорира от браузъра:

Кодът между /* и */ се третира като коментар. Коментарите се игнорират от браузъра и няма да бъдат изпълнени:

Опитайте сами »

Видове JavaScript данни

JavaScript променливите могат да присвояват много видове данни: числа, стрингове, масиви, обекти и още много други:

;           // Array assigned by an array literal var person = {firstName:John, lastName:Doe};   // Object assigned by an object literal’]

JavaScript функции

JavaScript заявления написани във вид на функция, могат да бъдат извиквани много пъти: Invoke Function = Извикване на функция (указваме кода във функцията да се изпълни).


JavaScript идентификатори

Всички езици за програмиране трябва да идентифицират променливи, функции и обекти с уникални имена. Тези уникални имена се наричат ​​идентификатори . Името на идентификатора може да съдържа букви, цифри, долна черта, и доларови знаци, но не може да започват с цифра. Запазени думи като JavaScript ключовите думи не са позволени да бъдат използвани като идентификатори.

  • идентификаторите са имена
  • В JavaScript, идентификаторите се използват за означаване на променливи (и ключови думи, функции и етикети)
  • Правилата за валидни имена са почти еднакви в повечето езици за програмиране.
  • В JavaScript, първият знак трябва да е буква, или долна част (_) или знак за долар ($).
  • Следващите знаци могат да бъдат букви, цифри, долни черти или знаци за долар.

JavaScript е Case Sensitive

В JavaScript всички идентификатори за case-sensitive (това означава, че зависят от големи и малки букви). Променливите Lastname и lastname , са две различни променливи. Функциите myFunction и myfunction , са две различни функции. JavaScript не интерпретира Var като VAR.


JavaScript е Camel Case

Исторически, програмистите са използвали различни начини за присъединяване към няколко думи в едно име на променлива:
Например с тирета: first-name, last-name, master-card, inter-city.

В JavaScript не са разрешени тирета. Те са запазени за аритметичното действие изваждане.

Долна черта: first_name, last_name, master_card, inter_city.
Горен Camel Case (Pascal Case): FirstName, LastName, MasterCard, InterCity.
Долен Camel Case: JavaScript програмистите са склонни да използват Camel Case, който започва с малка буква: firstName, lastName, masterCard, interCity.

camelCase
Опитайте сами »

JavaScript Character Set

JavaScript използва Unicode набор от символи. Unicode обхваща (почти) всички знаци, пунктуация и символи в света. За по-близък поглед разгледайте урока за Unicode референция.