Типове Данни

Употребяваните типове данни в JavaScript

Променливите в JavaScript могат да съдържат много типове данни: стрингове, числа, булеви стойности – ще ги видим и тях, спокойно. А, обектите също са отделен тип… Обрнете внимание на изброените долу типове:
String, Number, Boolean, Array, Object, Null, Undefined. За да можем да ползваме пълноценно езикът и неговите възможности е наложително да сме запознати с типовете данни – това важи за всички езици за програмиране всъщност – PHP, Python, C#, Java и други. При JavaScript нещата са малко по-особени, спрямо другите „нормални“ програмни езици, но какво да се прави – всяка монета си има и двете страни.


Динамични типове данни

В JavaScript работим с динамични типове. Това означава, че една и съща променлива може да се използва за различни типове данни. Тоест след създаването на една променлива ние можем динамично да променяме типът ѝ.

JavaScript mindmap

Стрингове

Стринг (символния низ) е променлива, която съхранява поредица от символи, като текст – „John Doe“. String-овете са написани с кавички. Можете да използвате единични или двойни кавички:

Опитайте сами »

Може да използвате стринговете и, за да напишете цитат. Условието е кавичките в самия стринг да са различни от тези отвън. Например – ако сме оградили стринга с двойни кавички, вътре трябва да сложим единични:

Опитайте сами »

Числови типове

За разлика от другите езици при JavaScript има само един числов тип. Числата могат да бъдат написани със или без десетична запетая.

Изключително големи или малки числа, се изписват със експоненциален знак.

Опитайте сами »

Ще научите много повече за числовия тип данни в следващите уроци.


JavaScript Boolean

Булевия тип може да има само две стойности: вярно или грешно.

Този тип, най-често се използва за тестване на дадено условие. Както и при останалите, ще бъде разгледан в по-голяма дълбочина по-нататък.


JavaScript Масиви (Arrays)

JavaScript масиви се пишат с квадратни скоби. Елементите на масива се разделят със запетая. Следният код декларира (създава) масив наречен cars, съдържащ три елемента (имена на леки автомобили):

Опитайте сами »

Индексите на елементите започват от 0, което означава, че първият елемент е [0], вторият е [1], и така нататък.


JavaScript обекти

JavaScript обектите се пишат с „къдрави“ скоби. Свойствата на обекта се въвеждат като двойки от тип име: стойност, разделени със запетаи.

Опитайте сами »

Обектът (person) в примера по-горе, има четири свойства: firstName, lastName, age и eyeColor. Ще разгледаме обектите по-подробно в следващите глави.


Undefined и Null

Стойността на една променлива с никаква стойност е undefined(неопределена). Променливите могат да съществуват но да нямат никаква стойност – null.

Опитайте сами »

Операторът typeof

Можете да използвате typeof оператора в JavaScript, за да откриете типа на дадена променлива.

Опитайте сами »

В JavaScript, масивите се водят от тип обект. Затова typeof [1,2,3,4] връща обект.


Не декларирайте стрингове, числа и булеви стойности като обекти!

Когато променлива в JavaScript е дефинирана с ключовата дума „new“, променливата е създадена като тип обект:

Избягвайте стрингове, числа и булеви обекти. Те усложняват кода и забавят скоростта на изпълнение.