Логически Оператори и Сравнение

Сравнението и логическите оператори се използват, за да проверим, кое твърдение е вярно или невярно.

Оператори за сравнение

Операциите за сравнение се използват в логически заявки, за да се определи равенството или разликата между променливи или стойности. Като се има предвид, че х = 5, HTML таблицата по-долу обяснява операторите за сравнение:

Оператор Описание Сравнение Връща Опитай
== е равно на x == 8 false Опитайте сами »
x == 5 true Опитайте сами »
=== равни стойност и тип x === „5“ false Опитайте сами »
x === 5 true Опитайте сами »
!= не е равно x != 8 true Опитайте сами »
!== не равни стойност и тип x !== „5“ true Опитайте сами »
x !== 5 false Опитайте сами »
> по-голямо от x > 8 false Опитайте сами »
< по-малко от x < 8 true Опитайте сами »
>= по-голямо или равно x >= 8 false Опитайте сами »
<= по-малко или равно x <= 8 true Опитайте сами »

Как може да се използват тези оператори?

Операторите за сравнение могат да бъдат използвани в условните конструкции if-else. По този начин можем да сравним определен израз ида предприемем действие в зависимост от резултата:

Опитайте сами »

Ако променливата age има стойност под 18, стойността на променливата voteable ще бъде „too young“, в противен случай стойността на voteable ще бъде „old enough“: