Модули

Модулът при AngularJS дефинира приложение. Той е контейнер за различните части на приложението. Модулът е контейнер за контролерите. Контролерите винаги принадлежат към модул. В следващият пример е показано как се създава AngularJS модул с функцията angular.module:

Параметърът „myApp“ се отнася до конкретен HTML елемент, в който ще се изпълнява приложението. Сега вече към приложението може да се добавят контролери, директиви, филтри и други. Добавете контролер към приложението си и се обърнете към контролера с директивата ng-controller:

Опитайте сами »

Добавяне на директива – AngularJS има набор от вградени директиви, които можете да използвате, за да добавите функционалност към приложението си. Освен това можете да използвате модула, за да добавите ваши собствени директиви към вашите приложения:

Опитайте сами »

Модули и контролери във външни файлове – Обикновено в приложенията на AngularJS модулът и контролерите се поставят в JavaScript файлове. В този пример „myApp.js“ съдържа дефиницията (определение) за модул на приложението, докато „myCtrl.js“ съдържа контролера:

Опитайте сами »

Параметърът [ ] в дефиницията на модула може да се използва за дефиниране на зависими модули. Без параметъра [ ] не създавате нов модул, а извиквате съществуващ.

Функциите могат да замърсят глобалното пространство с имена (Global Namespace)

Глобалните функции трябва да се избягват в JavaScript. Те лесно могат да бъдат презаписани или унищожени от други скриптове. AngularJS модулите намаляват този проблем, като запазват всички функции локално за модула.

Кога да заредите JavaScript библиотеката AngularJS

Въпреки че е обичайно в HTML приложенията да се поставят скриптове в края на елемента body, препоръчваме да заредите библиотеката AngularJS в head или в началото на body. Това е така, защото обръщанията към angular.module могат да се компилират само след като библиотеката бъде заредена.

Опитайте сами »