AngularJS въведение

AngularJS е JavaScript работна рамка – библиотека, написана на JavaScript. AngularJS се разпространява като JavaScript файл и може да се добави към HTML страница с тага script. AngularJS разширява HTML атрибутите с Директиви и обвързва данните с HTML с Expressions.

AngularJS разширява HTML с ng-directives. Директивата ng-app определя началото на AngularJS приложение. Директивата ng-model обвързва стойности на HTML input тагове (input, select, textarea) към данните от приложенията. Директивата ng-bind обвързва данните за приложението с HTML изгледа.

Опитайте сами »

Примера обяснен: AngularJS се стартира автоматично, когато уеб страницата се зареди. Директивата ng-app казва на AngularJS, че елементът div е „собственикът“ на AngularJS приложението. Директивата ng-model обвързва стойността на входното поле (HTML елементът input) с името на променливата на приложението. Директивата ng-bind свързва чрез innerHTML на елемента p с името на променливата на приложението.

Директиви при AngularJS

Както вече видяхте, AngularJS директивите са HTML атрибути с ng префикс. Директивата ng-init инициализира променливите на приложението AngularJS.

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Можете да използвате data-ng-, вместо ng-, ако искате да направите HTML страницата си валидна. Ще научите повече за директивите по-късно в този урок.

AngularJS Изрази

Изразите AngularJS са написани в двойни скоби: {{expression}}. AngularJS ще „извежда“ данните точно там, където е изписан изразът:

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Ще научите повече за изразите по-късно в този урок.

AngularJS приложения

AngularJS модулите определят приложенията при AngularJS. AngularJS контролерите контролират AngularJS приложения. Директивата ng-app определя приложението, директивата ng-controller определя контролера.

Опитайте сами »