Контролери

AngularJS контролерите контролират данните на AngularJS приложенията. Те са обикновени JavaScript обекти.

AngularJS приложения се контролират от контролери. Директивата ng-controller определя контролера на приложенията. Контролерът е JavaScript обект, създаден от стандартен JavaScript конструктор на обекти.

Опитайте сами »

Обяснение на приложението:
Приложението AngularJS се определя от ng-app = „myApp“. Приложението работи в div. Атрибутът ng-controller = „myCtrl“ е AngularJS директива. Тя определя контролер, с който ще работи приложението. Функцията myCtrl е JavaScript функция. AngularJS ще се обърне към контролера с обекта . В AngularJS, $scope е обектът на приложението (собственик на променливи и функции на приложението). Контролерът създава две свойства (променливи) в обхвата (firstName и lastName). Директивите ng-model свързват входящите полета с променливите на контролера (firstName и lastName).

Методи на контролера

Примерът по-горе демонстрира обект на контролер с две свойства: lastName и firstName. Контролерът може да има и методи (променливи като функции):

Опитайте сами »

Контролери във външни файлове

При по-големи приложения е обичайно да се съхраняват контролери във външни файлове. Просто копирайте кода между таговете script във външен файл, наречен personController.js:

Опитайте сами »
Опитайте сами »