Цикъла For в JavaScript

Чрез цикли, може да изпълним даден блок от код няколко пъти без да повтаряме кода.

JavaScript Loops

Циклите са удобни ако искате да повторите едно и също парче код няколко пъти като променяте стойността му. Те са едно от основните неща в програмирането. Често се налага да правим нещо такова, когато работим с масиви: Вместо да изписваме:

Можем да напишем:

Опитайте сами »

Различни видове Цикли

JavaScript поддържа няколко различни видове цикли, който се ползват и в други програмни езици като PHP например:

  • for – преминава през даден код определен брой пъти
  • for in– преминава през елементите на обект/масив
  • while – циклира през код докато дадено условие е вярно
  • do while – циклира през код докато условието е вярно. За разликата между този и предишния цикъл ще разберете в следващата глава

For Цикъла

For цикъла е може би цикъла, който ще използвате най-често. Той има следния синтаксис:

изявление 1 се изпълнява преди цикъла да започне. изявление 2 определя условията за протичането на цикъла. изявление 3 се изпълнява в края на всяко завъртане на цикъла.

Опитайте сами »

От примера по-горе, можете да прочетете:
Декларация 1 дефинира променлива преди началото на цикъла (var i = 0).
Декларация 2 определя условието за цикъла (i трябва да бъде по-малко от 5).
Декларация 3 увеличава стойността (i++) всеки път, когато цикъла се изпълни.


Изявление 1

Обикновено ще използвате изявление 1, за да определите променливата, която ще се използва в цикъла. Тази част не е задължителна и може да бъде пропускана. Може да инициализирате повече от една променлива, като ги отделите със запетая:

Опитайте сами »

Може да ги пропуснете, като си определите променливите преди самия цикъл:

Опитайте сами »

Изявление 2

Често изявление 2 се използва за определяне на условието за протичане на цикъла. изявление 2 също не е задължителна. Ако заявката в изявление 2 върне true, то цикъла ще продължи. Ако върне false ще прекъсне и ще продължи да изпълнява кода след цикъла. Ако пропуснете изявление 2, трябва някъде в цикъла да имате ключовата дума break. Ако ли не, то цикъла няма да спре да се изпълнява и ще се превърне в безкраен.


Изявление 3

Често изявление 3 увеличава първоначалната променлива. Това не е задължително да е така, тъй като и изявление 3 не е задължителен. изявление 3 може да увеличава променливата (i++) или да я намаля (i–). изявление 3 може да се пропуска когато увеличавате или намалявате променливата в самия цикъл:

Опитайте сами »

For/In цикъл

Чрез този цикъл можете да обходите и направите нещо с всеки елемент от даден обект или масив.

Опитайте сами »